Mannauður
Frábært starfsfólk
Mannauður
Frábært starfsfólk

Frábært starfsfólk er grunnur að góðum árangri. Við viljum eftirsóknarverðan vinnustað þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. Áhersla er lögð á að starfsfólk geti vaxið í starfi og aflað sér þekkingar sem stuðlar að starfsánægju og framúrskarandi þjónustu.

Starfsánægja
Mannauður
Ánægt starfsfólk

Áhersla er lögð á að skapa eftirsóknarverðan vinnustað þar sem markmiðið er að stuðla að almennri starfsánægju, góðum starfsanda og framúrskarandi þjónustu. Gildin Lipurð, Þekking og Ábyrgð endurspegla þær áherslur og skapa grunn að góðum vinnustað. Til að mæla starfsánægju var á árinu innleitt nýtt kerfi þar sem markmiðið er að spyrja starfsfólk oftar um ákveðin afmörkuð efni sem snúa að starfsánægju. Samanburður við fyrri mælingar eru því ekki fyrir hendi en hins vegar er hægt að bera saman spurningar um almenna ánægju í starfi. Niðurstaðan er mjög góð eða 4,35 af 5 mögulegum, sem er einkunn á styrkleikabili, þrátt fyrir lítillega lækkun á milli ára.

Helgun - Niðurstaða kjarnaspurninga
Kvarðinn 1-5
starfsfolk02-1620x1200.jpg

Stofnun ársins er samræmd könnun stofnana í eigu ríkisins. Könnunin mælir starfsánægju auk fjölmargra annara þátta sem snúa að stjórnun og starfsumhverfi. Könnunin var að þessu sinni framkvæmd í nóvember og desember 2021. Könnunin er unnin af Gallup og er samstarfsverkefni Sameykis, fjármála- og efnahagsráðuneytisins og fjölmargra stofnana. Í tilviki ÁTVR er öllu starfsfólki boðið að taka þátt óháð stéttarfélagi. Þessi könnun gefur samanburð við fjölmargar stofnanir í eigu ríkisins. ÁTVR var í fimmta sæti stórra stofnana, þeirra sem hafa 90 starfsmenn eða fleiri, með heildareinkunnina 4,22. Til samanburðar er heildareinkunn allra stofnana 3,90.

Siðareglum er ætlað að skerpa á ábyrgð starfsfólks og undirstrika mikilvægi þess að allir hagsmunaaðilar njóti sanngirni og jafnræðis. Til að gera starfsfólki kleift að sinna starfi sínu sem best er mikil áhersla lögð á að veita sem bestar upplýsingar. Samskiptavefurinn Workplace er nýttur til að miðla upplýsingum um mál sem snúa að rekstri og félagslegum þáttum. Allt frá því að heimsfaraldur skall á hefur hlutverk Workplace orðið enn mikilvægara, sérstaklega þegar ekki hefur verið mögulegt að halda reglulega starfsmannafundi. Á árinu var fjarfundarbúnaði komið upp á öllum starfsstöðvum sem gerir öll samskipti auðveldari.

Góð heilsa
Mannauður
Góð heilsa

ÁTVR er mjög annt um heilsu starfsfólks og hefur velferð þess ávallt að leiðarljósi. Áhersla er lögð á hvatningu og markvissa miðlun upplýsinga. Starfsfólk er hvatt til að huga að heilsu og vellíðan með margvíslegum hætti. Boðið er upp á styrki og fræðslu og hvatt er til þátttöku í vinnustaðakeppnunum Lífshlaupinu og Hjólað í vinnuna.

75%
starfsfólks ánægt með samgöngusamning

Starfsfólki eru boðnir samgöngusamningar. Markmið þeirra er í meginatriðum tvíþætt: að auka hreyfingu og minnka umhverfisáhrif. Starfsfólk sem gerir samgöngusamning skuldbindur sig til að ferðast til og frá vinnu með vistvænum hætti. Boðið er upp á samninga eftir árstíðum, sumar og vetur. Fleira starfsfólk óskar eftir samningi yfir sumartímann. Að jafnaði er um 40% starfsfólks með samgöngusamning. Árlega er gerð könnun á meðal starfsfólks þar sem spurt er út í ýmsa þætti tengda samgöngusamningnum og ferðamáta.

Helstu niðurstöður voru að notkun á einkabíl hefur aukist á kostnað þess að hjóla í vinnuna. Notkun á einkabíl til og frá vinnu er fyrsti kostur yfir vetrartímann hjá 55% starfsfólks. Þeim fjölgaði sem koma fótgangandi í vinnuna og sérstaklega á landsbyggðinni.

Notkun á vistvænum bílum hefur aukist en hleðslustöðvar á Stuðlahálsi styðja við orkuskipti í samgöngum.  

Af þeim sem eru með samgöngusamning, og tóku afstöðu, eru 75% ánægðir með samninginn og um 90% telja að samningurinn og hreyfing í kjölfarið hafi haft jákvæð áhrif á heilsu og líðan.

Farartæki sumar - fyrsti kostur
  • Höfuðborgin
  • Landsbyggðin

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um Sjálfbæra þróun, sjálfbærar borgir og samfélög númer 11, Heilsa og vellíðan númer 3, og Aðgerðir í loftslagsmálum númer 13, fléttast inn í samgöngumálin. Það leiðir af sér minna svifryk, minni útblástur, minni gatnaskemmdir, styttri umferðartíma og betri andlega og líkamlega heilsu.

Lífshlaupið og Hjólað í vinnuna eru skemmtilegar keppnir sem efla liðsheild og hvetja fólk til hreyfingar. Frábær þátttaka var í Lífshlaupinu og tóku 211 starfsmenn þátt í keppninni. Veitt voru verðlaun fyrir fjölda mínútna og fjölda daga og varð Vínbúðin í fyrsta sæti í báðum flokkum. Færri tóku þátt í Hjólað í vinnuna en reynt er að hvetja fólk til að vera með og byrja hjólasumarið með þátttöku.

Starfsfólki er boðið upp á heilsufarsskoðun þar sem mældur er blóðþrýstingur, kólesteról og blóðsykur, auk þess er boðið upp á viðtöl þar sem lögð er áhersla á álag og streitu.

Til að stuðla að sjálfbærni og geta boðið upp á hollan og næringarríkan mat var haldið áfram með matjurtagarð á lóðinni á Stuðlahálsi. Í garðinum voru ræktaðar ýmsar tegundir: rabbarbari, rifsber, kryddjurtir, kartöflur, grænkál og jarðarber. Mikil ánægja var með uppskeruna og er markmiðið að halda áfram með ræktunina.

Greining og tölur
Mannauður
Mannauður - greining og tölur

Í árslok voru 479 starfsmenn á launaskrá. Konur eru fleiri í starfsmannahópnum eða 273 á móti 206 körlum. Ráðningarformin eru tvö. Fastráðning sem getur bæði verið fullt starf og hlutastarf, og tímavinna. Tímavinnustarfsfólk vinnur almennt á álagstímum seinni hluta vikunnar, í sumarafleysingum og um jól. Heildarfjöldi starfsmanna sem fékk greidd laun á árinu var 629. Umreiknað í ársverk voru þau 342, tíu færri en árið 2020.

Fjöldi starfsfólks eftir starfshlutfalli og kyni
Karlar
Konur
629
fengu greidd laun árið 2021
342
ársverk voru unnin árið 2021
Hlutfall starfsmannaveltu
  • Dreifingar- miðstöð
  • Skrifstofa
  • Stafrsfólk vínbúða
  • Stjórnendur vínbúða
Hlutfall starfsmannaveltu eftir kyni
Slys og fjarvistir
Mannauður
Slys og fjarvistir vegna veikinda

Markmiðið er að halda vinnustaðnum öruggum og slysalausum. Það náðist ekki á árinu og voru alls skráð 10 slys. Átta slys gerðust á starfsstöð og tvö slys urðu á leið til eða frá vinnu. Hlutfall slysa milli kynja skiptast þannig að sex karlmenn og tvær konur slösuðust á vinnustað. Tvær konur slösuðust á leið í eða úr vinnu.

Í viðverukerfi er haldið utan um veikindaskráningu starfsfólks. Fjarveru vegna veikinda er skipt í langtíma- og skammtímafjarveru. Skammtímafjarvera vegna veikinda er skilgreind allt að tvær vikur og langtímafjarvera er fjarvera lengri en tvær vikur samfellt. Skammtímafjarvera vegna veikinda og veikinda barna var alls 3,1% á árinu og hefur hækkað um 0,1% á milli ára. Hafa ber í huga að Covid getur haft áhrif til hækkunar veikindaskráningu. Starfsfólk var hvatt til að halda sig heima ef það fann fyrir flensueinkennum eða kvefi, sem annars hefði hugsanlega mætt til vinnu.

Skammtímafjarvera vegna veikinda og veikinda barna
Í hlutfalli við unnar stundir, skipt eftir starfsstöðvum
DM Skrifstofa Vínbúðir Alls
Karl 2,4 1,8 3,5 2,9
Kona 2,7 3,2 3,4 3,3
Alls 2,4 2,6 3,4 3,1
Starfsþróun
Mannauður
Fræðsla og starfsþróun

Áhersla er lögð á að starfsfólk geti vaxið í starfi og aflað sér þekkingar sem stuðlar að starfsánægju og framúrskarandi þjónustu. Megináhersla fræðslu undanfarinna ára er á vöruþekkingu með áherslu á tengsl víns og matar. Vegna heimsfaraldurs varð mikil röskun á fræðsluáætlun ársins líkt og gerðist árið 2020 og þurfti að endurhugsa alla fræðslu þar sem áherslan fór frá staðbundinni fræðslu yfir í rafræna. Samanlagt urðu fræðslustundir ársins 4.740, meðalfjöldi tíma á stöðugildi jókst úr 8 í 13 tíma. Mikil ánægja hefur verið með rafrænu fræðsluna, sérstaklega á landsbyggðinni. Á næstu misserum verður áskorunin að skipuleggja staðbundna og rafræna fræðslu þar sem áhersla verður lögð á vöruþekkingu.

julli_adstoda_02_1620x1200.jpg
Fræðsla
Fræðsluflokkar Starfsfólk Konur Karlar Tímar alls Meðalfjöldi á stöðugildi
Almenn fræðsla og styttri fyrirlestrar m.a. góð heilsa og samskipti 2.955 67% 33% 1.869 5,25
Vöruþekking 1.376 63% 34% 1.351 3,79
Skyndihjálp og öryggisnámskeið 244 65% 35% 364 1,02
Samfélagsleg ábyrgð 195 64% 36% 195 0,55
Stjórnunarþjálfun 70 74% 26% 119 0,33
Nýliðafræðsla 54 65% 35% 162 0,46
WSET Level 3 - vínráðgjafar 10 30% 70% 680 1,91
Samtals námskeiðsstundir 4.740 13

Í þjónustukönnunum eru viðskiptavinir spurðir um afstöðu til þekkingar starfsfólks. 79% telja starfsfólk Vínbúðanna búa yfir mjög eða frekar mikilli þekkingu. Eingöngu 2% telja þekkinguna mjög eða frekar litla.

Starfsmannasamtöl eru hluti af starfsþróun. Öllu starfsfólki er að lágmarki boðið upp á tvö samtöl á ári. Samtölunum er ætlað að gefa starfsmanni og stjórnanda færi á að ræða líðan í starfi, verkefni og samskipti. Markmið samtalanna er jafnframt að leita leiða til úrbóta þar sem þörf er á.

Kjarasamningar
Mannauður
Kjarasamningar

Öll starfsemi ÁTVR er á Íslandi og því er ekki talin hætta á að brotið sé á réttindum starfsmanna varðandi samningsrétt eða þátttöku í stéttarfélögum.

ÁTVR virðir mannréttindi og fylgir lögum og reglum sem gilda um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkisins, gerir kjarasamning við viðkomandi stéttarfélög. Starfsfólk fær greidd laun í samræmi við kjarasamninga, fyrir utan forstjóra en laun hans eru ákvörðuð af fjármála- og efnahagsráðherra. Gerðir hafa verið stofnanasamningar um nánari útfærslur kjarasamnings við annars vegar Sameyki og hins vegar einstök félög háskólamenntaðra starfsmanna. Allt starfsfólk er í stéttarfélagi.

Starfsfólk undir 20 ára aldri er ekki ráðið til starfa. Ástæðan er sú að viðskiptavinir þurfa að hafa náð 20 ára aldri til að mega versla í Vínbúðum.

Starfsfólk er ýmist ráðið tímabundið eða fastráðið. Uppsagnafrestur starfsfólks er samkvæmt viðeigandi kjarasamningum en er ólíkur eftir ráðningarformi, einn mánuður hjá tímavinnustarfsfólki en að lágmarki þrír mánuðir fyrir fastráðna.

Starfsfólk sem ráðið var til starfa fyrir gildistöku starfsmannalaganna sem sett voru í júní 1996, getur átt rétt til biðlauna ef starf þeirra verður lagt niður.

Jafnlaunavottun
Mannauður
Jafnlaunavottun

ÁTVR hefur sett sér jafnlaunastefnu og birt jafnréttisáætlun. Markmið jafnlaunastefnu er að allt starfsfólk hljóti jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, óháð kyni, þjóðerni eða öðrum órökstuddum þáttum. Jafnréttisáætlun er ætlað að stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu þeirra og virðingu. ÁTVR leggur áherslu á að allir fái notið sín án tillits til kynferðis, kynþáttar, trúarbragða, aldurs eða búsetu. Jafnréttisáætlun ÁTVR byggir á lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Eftir innleiðingu á jafnlaunastaðlinum ÍST85:2012 haustið 2018, hlaut ÁTVR jafnlaunavottun til þriggja ára frá BSI á Íslandi og í framhaldi heimild til að nota jafnlaunamerki Jafnréttisstofu. Jafnlaunavottunin var endurnýjuð haustið 2021. Með vottun felst jafnframt skuldbinding til að vinna að stöðugum umbótum, hafa eftirlit með viðmiðum og bregðast við frávikum sem upp kunna að koma.